Lejebetingelser


Lejebetingelser 2012
Gyldig fra 1. april 2012 til 31. december 2012.

§ 1 Lejen
Lejeaftalen indgås direkte mellem lejer og ejer eller formidler. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter ferieboligen med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen af denne. Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det er aftalt med ejer eller formidler. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

§ 2 Rengøring og skader
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring kan foretages for lejers regning. Slutrengøring af ferieboligen kan mod betaling også bestilles hos ejer ved lejemålets indgåelse. Det er ikke tilladt lejer at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejer eller formidler herom. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

§ 3 Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i det lejede.

§ 4 Tobaksrygning
Huset er røgfrit. Det er derfor ikke tilladt at ryge i det lejede

§ 5 Forsikring af lejer
I forbindelse med denne aftale er der ikke fra ejers eller formidlers side tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under lejemålet.

§ 6 Force majeure
Ejer eller formidler kan på grund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt olie-/benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.

§ 7 Ejers rettigheder
Ejer forbeholder sig i følgende tilfælde ret til at tilbagebetale det erlagte.
•    Ekspeditionsfejl
•    Trykfejl

§ 8 Betalingsbetingelser
Lejeaftalen er bekræftet og bindende ved indbetaling 1. rate af lejebeløbet. Forfaldstidspunkter for rettidig betaling af 1. rate og evt. 2. rate fremgår af kvitteringsbrevet. Der udleveres ikke nøgle til ferieboligen, medmindre der over for ejer eller formidler er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje.

I forbindelse med opkrævning af depositum ved indgåelse af lejemål vil der i sådanne beløb efter endt lejeperiode blive modregnet for strømforbrug samt for evt. skader, forvoldt af lejer. Dækker depositumbeløbet ikke konstaterede forbrugs- og evt. skadeserstatningsbeløb, vil der efter endt lejeperiode tilgå lejer en regning på restbeløbet.

§ 9 Reklamationer
Evt. reklamationer over mangler ved ferieboligen skal straks meddeles ejer eller formidler. Lejer er forpligtet til at indrømme ejer eller formidler en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af skader og minimere evt. tab ejer. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette hurtigst muligt meddeles ejer eller formidler.

§ 10 Opsigelse af aftale
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefaler vi, at opsigelsen fremsendes til ejer eller formidler i anbefalet brev eller via mail. Opsigelsen er først gældende fra den dag, ejer eller formidler har den i hænde. I så tilfælde er ejer eller formidler berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:
•    indtil 70 dage før ankomst: 10% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500.
•    69 til 40 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500.
•    39 til 14 dage før ankomst: 80% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500.
•    fra 13 dage før ankomst: 90% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500.

Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til ejer eller formidler.

§ 11 Inkluderet i prisen
De anførte priser på denne hjemmeside er de gældende, hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af det enkelte tilbud. Prisen for det lejede inkluderer ikke el (varme, opvarmning af vand, drift af diverse el-drevne installationer og komponenter). Prisen er inklusivt rimeligt vandforbrug.

§ 12 Besigtigelse
Besigtigelse af tilbudet er efter forudgående aftale altid mulig.